Podmienky

Zmluvné podmienky

Pravidlá používania cookies na webovom sídle spoločnosti AJAP s.r.o.


1. Za účelom zabezpečenia kvalitnejších služieb využíva webové sídlo spoločnosti AJAP s.r.o., M.Schneidera Trnavského 1999/20 , 84101 Bratislava , IČO:
47013923, zapísanej v Obchodnom regsitri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 87273/B (ďalej aj len ako „prevádzkovateľ“) špecifické počítačové súbory, tzv. cookies (ďalej aj len ako „cookies“). Tieto pravidlá vydané prevádzkovateľom upravujú používanie cookies a niektoré ďalšie právne, technické a prevádzkové aspekty webového sídla prevádzkovateľa ajapsro.sk (ďalej aj len ako „webové sídlo“).

2. Cookies predstavujú sú malé textové súbory, ktoré môžu byť pri návšteve webového sídla odosielané do internetového prehliadača užívateľa webového sídla (ďalej aj len ako „užívateľ“) a ukladané do zariadenia užívateľa. Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory internetového prehliadača. Cookies zvyčajne obsahujú názov webového sídla, z ktorého pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve webového sídla internetový prehliadač opäť načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovému sídlu, ktoré cookies vytvorilo. Súbory cookies umožňujú webovému sídlu rozpoznať zariadenie užívateľa a zapamätať si určité informácie o užívateľovi a jeho aktivitách vykonaných počas pripojenia na webové sídlo. Získavaním informácií o užívateľovi a jeho aktivitách možno postupne zisťovať záujmy konkrétneho užívateľa a ponúknuť mu tak napr. cielenú reklamu alebo štatisticky vyhodnocovať jeho správanie.


3. Prevádzkovateľ používa na svojom webovom sídle z časového hľadiska dočasné a trvalé súbory cookies. Dočasné súbory cookies sa uchovávajú v zariadení užívateľa dovtedy, pokiaľ webové sídlo neopustí. Trvalé súbory cookies zostávajú v zariadení užívateľa do uplynutia doby ich platnosti alebo do ich manuálneho vymazania.

4. Prevádzkovateľ používa na svojom webovom sídle nasledovné typy súborov cookies:


5. Základné súbory cookies: Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre základnú prevádzku webového sídla. Patria sem napríklad cookies, ktoré umožňujú užívateľovi prihlásiť sa do bezpečných sekcií webového sídla.

6. Prevádzkové súbory cookies: Tieto súbory cookies umožňujú prevádzkovateľovi analyzovať, akým spôsobom pracuje užívateľ s webovým sídlom. Získané informácie je možné použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti webového sídla.


7. Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookies si pamätajú voľbu užívateľa vykonanú na webovom sídle a slúžia na zlepšenie užívateľského komfortu. Ide napríklad o zapamätanie nastavení zvolených pri predchádzajúcej návšteve Webovej stránky, napr. rozloženie obsahu, výber lokality a podobne.

8. Cookies tretích strán: Tieto súbory cookies sú vytvorené tretími stranami a prevádzkovateľ nemôže informácie z týchto cookies získať. Patria sem najmä analytické cookies (Google Analytics), ktoré umožňujú analyzovať, ako návštevníci stránku používajú, ďalej cookies sociálnych sietí (Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Pinterest), ktoré zlepšujú a zjednodušujú užívateľské rozhranie stránky a reklamné cookies, ktoré umožňujú zlepšenie cielenia reklamy. Informácie o spôsobe, ako tretie strany používajú tieto súbory cookies, sú obsiahnuté v zásadách ochrany osobných údajov a používania súborov cookies vydaných týmito tretími stranami.


9. Súbory cookies používané prevádzkovateľom nepoškodzujú zariadenie užívateľa a nie je možné použiť ich na zhromažďovanie osobných údajov užívateľov webového sídla.

10. Používaním webového sídla vyjadruje užívateľ svoj výslovný a informovaný súhlas s používaní súborov cookies v súlade s týmito Pravidlami.


11. Používanie cookies počas návštevy webových stránok je na rozhodnutí užívateľa, pričom väčšina internetových prehliadačov je prednastavená na automatické prijímanie cookies. Užívateľ je oprávnený meniť nastavenie internetového prehliadača a blokovať prijímanie cookies (resp. požadovať upozornenie o tom, že súbory cookies majú byť zaslané do zariadenia užívateľa)
v súvislosti s užívaním webového sídla. Pre viac informácií o možnostiach blokovania cookies je potrebné využiť informácie v sekcii „Pomoc“ internetového prehliadača. Blokovanie súborov cookies počas návštevy webového sídla môže mať za následok obmedzenie alebo vylúčenie niektorých funkcionalít webového sídla a zníženie užívateľského komfortu

12. Prevádzkovateľ nezodpovedá za funkčnosť internetového pripojenia užívateľa webového sídla, ani za akúkoľvek ujmu, ktorá užívateľovi v súvislosti s používaním webového sídla vznikne.


13. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek, aj bez predchádzajúceho upozornenia, vykonať čiastočnú alebo úplnú odstávku webového sídla, a to za účelom technickej údržby webového sídla alebo za účelom jeho zmien alebo úprav.

14. Tieto Pravidlá budú po celú dobu ich platnosti zverejnené na webovom sídle. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto Pravidlá, ako aj akúkoľvek službu alebo funkcionalitu Webových stránok čiastočne alebo úplne zmeniť alebo zrušiť.


15. Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2019